×

هشدار

کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.font.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.font.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js به /home/bazarson/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js
شروع پروژه سنگ آنتیک

شروع پروژه سنگ آنتیک فاز یک بازار سنتی ستارخان

به اطلاع اصناف و مشتریان محترم میرساند که با کمک شما دوستان و هیئت مدیره در قسمت طبقه اول پروژه سنگ آنتیک شروع گردید.

لذا خواهشمند است که نسبت به بهتر شدن و راه اندازی بهتر پاساژ ما را در تصمیمات آینده مانند همیشه یاری نمایید..

با تشکر از شما دوستان

هیئت مدیره بازارسنتی ستارخان فاز یک

شروع پروژه سنگ آنتیک فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه سنگ آنتیک فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه سنگ آنتیک فاز یک بازار سنتی ستارخان

 

شروع پروژه سنگ آنتیک فاز یک بازار سنتی ستارخان